Wersje językowe Flaga - polska wersja językowa English version

Regulamin sprzedaży »

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY I ZAKUPÓW TOWARÓW

                                                                                             w firmie „URBAN”

 

                                                                                                          § 1

                                                          Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady składania zamówień oraz ich realizacji i warunki sprzedaży towarów przez spółkę Urban Sp. z o.o. z siedzibą w Jarosławiu (adres siedziby: ul. Tarnowskiego 20a, 37-500 Jarosław), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000111345, NIP 1251209910, o kapitale zakładowym w wysokości 1 260 040,00 zł (dalej: „Urban Sp. z o.o.”).
 2. Kontakt z Urban Sp. z o.o. we wszelkich sprawach związanych ze sprzedażą możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: urban@meble.pl), formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej www.mebleurban.pl , lub telefonicznie (numery telefonów: 16 621 3361, 16 621 6421, 509 056 043).
 3. Przedstawione na stronie internetowej ceny oraz opisy towarów mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami; dalej: „Kodeks cywilny”), a warunki umowy stają się wiążące dla stron umowy sprzedaży dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Urban Sp. z o.o.
 4. Cena wskazana przy towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych sprzedawanego produktu.
 5. Urban Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie internetowej, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych , bądź wprowadzenia w nich zmian.
 6. Urban Sp. z o.o. oświadcza, że sprzedawane towary są zgodne z wszystkimi normami europejskimi oraz krajowymi, jeżeli chodzi o materiały użyte do ich produkcji.
 7. Urban Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie internetowej pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Urban Sp. z o.o. niezwłocznie zawiadomi o tym osobę dokonującą zakupu (dalej: „Kupujący”). Urban Sp. z o.o. może zwolnić się ze zobowiązania poprzez wydanie innego towaru – odpowiadającego jakością i przeznaczeniem towarowi pierwotnie zamówionemu, dostępnemu w cenie nie wyższej od uprzednio wskazanej, informując Kupującego o prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy. W przypadku niemożności spełnienia świadczenia przez Urban Sp. z o.o. z powodu niedostępności towaru, Urban Sp. z o.o. niezwłocznie, w terminie 14 od dnia zawarcia umowy (zgodnie z treścią § 2 ust. 4 Regulaminu), zawiadomi o tym Kupującego i zwróci otrzymaną kwotę w całości.
 8. W przypadku organizacji sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba egzemplarzy (sztuk) towaru, zawieranie zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych ww. formą sprzedaży. W przypadku, o którym mowa powyżej, Urban Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ustalenia innej kolejności zawierania transakcji lub ich realizacji, jak też wprowadzenia innych szczególnych warunków odnoszących się do zawarcia lub realizacji transakcji.
 9. Kupujący przed złożeniem zamówienia winien zapoznać się z treścią Regulaminu.
 10. Złożenie zamówienia w firmie URBAN jest tożsame z akceptacją postanowień Regulaminu.
 11. Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja prowadzona przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w formie tradycyjnej prowadzone w związku działalnością Sklepu mogą być rejestrowane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata lub gdy tego rodzaju ujawnienie jest konieczne dla ochrony uzasadnionych interesów Urban Sp. z o.o., w szczególności związanych z dochodzeniem zaspokojenia roszczeń wynikających z zawartych umów lub kiedy obowiązek tego rodzaju ujawnienia wynika z treści powszechnie obowiązujących przepisów prawa bądź następuje na podstawie zobowiązania sformułowanego przez uprawniony organ.

 

§ 2

Transakcja

 1. Złożenie zamówienia w firmie URBAN może nastąpić, według wyboru Kupującego:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: urban@meble.pl),
  2. za   pośrednictwem   formularza   elektronicznego   (adres   strony   internetowej: www.mebleurban.pl),
 2. w siedzibie Urban Sp. z o.o. 37-500 Jarosław ul. Tarnowskiego 20A
 3. telefonicznie – nr tel. (16 621 3361, 16 621 6421, 509 056 043) z koniecznością potwierdzenia złożenia zamówienia poprzez wysłanie wiadomości typu SMS lub za pośrednictwem komunikatora ustalonego przez pomiędzy Kupującym a Urban Sp. z o.o.
 4. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej ,może posiadać dowolną formę , jednak powinien bardzo dokładnie precyzować towary, ilości zamawianych sztuk , oraz wszystkie wymagane informacje, tj. dane niezbędne do wystawienia faktury (imię, nazwisko, firma – jeżeli występuje, NIP lub PESEL), trybu odbioru towaru, adresu dostawy, a jego dostarczenie stanowi warunek przyjęcia zamówienia. Urban Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub niepełne wypełnienie ww. formularza przez Kupującego (w tym w zakresie nieprawidłowego lub nieprecyzyjnego wskazania zamawianego towaru) oraz mogące powstać z tego tytułu opóźnienia w realizacji zamówienia i zastrzega sobie w takim przypadku prawo do odmowy przyjęcia zamówienia.
 5. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący zobowiązany jest do wskazania prawidłowych danych osobowych, w szczególności: imienia i nazwiska, pełnego adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu. Brak jakichkolwiek z ww. danych, ich niekompletność lub niepoprawność może skutkować niemożnością zrealizowania złożonego zamówienia, za co Urban Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Urban Sp. z o.o. za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość poprzez wystawienie dokumentu potwierdzenia zamówienia lub tzw. faktury proforma. Umowa uważana jest za zawartą i wiążącą strony z chwilą otrzymania przez Urban Sp. z o.o. potwierdzenia przez Kupującego przyjęcia przedstawionej oferty lub dokonania choćby częściowej zapłaty kwoty wynikającej z przedstawionej faktury proforma. Ceny na fakturze Pro Forma obowiązują z dnia przyjęcia zamówienia i nie mogą być zmieniane do końca realizacji zamówienia, nawet jeżeli w trakcie realizacji zamówienia ceny Sprzedawcy ulegają zmianom.
 7. Urban Sp. z o.o. potwierdzi Kupującemu będącemu konsumentem zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia towaru. Potwierdzenie obejmuje informacje, o których mowa w dyspozycji art. 12 ust. 1 Ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zmianami; dalej: „Ustawa o prawa konsumenta”).
 8. Informacje zawarte w potwierdzeniu, o którym mowa w ust. 4 powyżej stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą zostać zmienione wyłącznie na podstawie odrębnego porozumienia stron.
 9. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.
 10. Dokonanie przez Kupującego zmian w zaakceptowanym (potwierdzonym) zamówieniu może nastąpić tylko za zgodą Urban Sp. z o.o. i na wyłączną odpowiedzialność Kupującego. Urban Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za powstałe z tego tytułu utrudnienia lub ewentualny brak możliwości zrealizowania zamówienia.

 

 

§ 3

Płatność

 1. Zasady, terminy oraz tryb płatności z tytułu umowy zawartej pomiędzy Urban Sp. z o.o. a Kupującym co do zasady uzgadniane są przez strony indywidualnie. W przypadku braku innych postanowień:
  1. płatność następuje na podstawie faktury zaliczkowej albo faktury proforma,
  2. faktura VAT wystawiana jest po dokonaniu w całości płatności przez Kupującego,
  3. Urban Sp. z o.o. przystępuje do realizacji zamówienia w terminie 14 dni roboczych od daty zaksięgowania całości należności wynikającej z dokumentu wskazanego w pkt 1 powyżej na rachunku bankowym Urban Sp. z o.o.
 2. Istnieje możliwość uiszczenia płatności z tytułu umowy zawartej z Urban Sp. z o.o. w następujący sposób:
 1. przelew bezpośredni na rachunek bankowy Urban Sp. z o.o. (przelew tradycyjny),
 2. płatność gotówką w siedzibie Urban Sp. z o.o. (do kwoty 15 000,00 zł brutto).
 1. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu towarów powiększoną o uzgodnione koszty transportu obowiązujące w dniu realizacji zamówienia (wysyłki towarów).

 

§ 4

   Dostawa

 1. Towary zamówione w firmie URBAN mogą zostać dostarczone na terytorium kraju środkami transportu sprzedającego, lub za pośrednictwem firm kurierskich lub spedycyjnych.
 2. Czas realizacji zamówienia (wysyłki towarów) wynosi 14 dni od dnia przesłania przez Urban Sp. z

o.o. potwierdzenia o przyjęciu towaru z zamówienia do magazynu. Termin potwierdzenia możliwości zrealizowania zamówienia wynosi 14 dni roboczych od dnia jego złożenia w magazynie i uzależniony jest od możliwości logistycznych (kumulacji wysyłek w danym okresie) sprzedającego.

 1. Urban Sp. z o.o. zastrzega, że termin realizacji zamówienia wskazany w ust. 2 powyżej ma charakter orientacyjny i może ulec wydłużeniu w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Urban Sp. z o.o., w szczególności:
  1. niepełnego lub nieprawidłowego wypełnienia przez Kupującego formularza zamówienia,
  2. opóźnienia w dostarczeniu towarów lub ich części przez podmioty trzecie (dystrybutora, producenta, etc.),
 2. wystąpienia stanu działania siły wyższej, przez co – na potrzeby Regulaminu i umowy zawartej pomiędzy Kupującym a Urban Sp. z o.o. – rozumie się w szczególności wystąpienie stanu klęski żywiołowej, innego nadzwyczajnego zdarzenia o charakterze losowym, pożaru, strajku lub ogłoszenie przez władze państwowe stanu nadzwyczajnego (w rozumieniu Rozdziału XI Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.; Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zmianami) bądź innego stanu ograniczającego bezpośrednio lub pośrednio możliwość prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej przez Urban Sp. z o.o. (w tym stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii), za co Urban Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności.
 3. W przypadku niemożliwości dostawy towaru terminie wskazanym w ust. 2 powyżej, Urban Sp. z o.o. niezwłocznie poinformuje Kupującego o zaistniałym fakcie.
 4. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybranym przez Urban Sp. z o.o. pośrednikiem świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, lub transportem własnym. Urban Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany ww. podmiotu, także po zawarciu umowy z Kupującym.
 5. W momencie przekazania towaru pośrednikowi świadczącemu usługi pocztowe lub kurierskie, Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany na etapie składania zamówienia. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez stronę internetową kuriera , po otrzymaniu numeru przesyłki kuriera.
 6. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie Urban Sp. z o.o. lub innym miejscu przez Urban Sp. z o.o. wyznaczonym, po uprzednim przekazaniu informacji na etapie składania zamówienia (w tym dokładnego terminu odbioru i danych osób uprawnionych do odbioru towaru, przy czym Urban Sp. z o.o. może wymagać od ww. osób okazania pisemnego pełnomocnictwa upoważniającego do odbioru towarów).
 7. Odbiór osobisty towaru każdorazowo wymaga uprzedniej zgody Urban Sp. z o.o. Urban Sp. z o.o. ma prawo odmowy wydania towaru wskazanej przez Kupującego osobie (przewoźnikowi) w szczególności w przypadku:
  1. powzięcia wątpliwości co do umocowania przewoźnika do odbioru towaru w imieniu i na rzecz Kupującego,
  2. w przypadku podstawienia pod załadunek środka transportu nie przystosowanego do przewozu odbieranych towarów.
 8. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez dostawcę przesyłki i w jego obecności, zaś w przypadku odbioru osobistego przez Kupującego lub osobę przez niego wyznaczoną – w chwili wydania towaru przez Urban Sp. z o.o. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności dostawcy przesyłki sporządzić protokół reklamacyjny (druk protokołu winien posiadać dostawca), zawierający opis ewentualnych uszkodzeń. Reklamowany towar, należy wraz z dowodem zakupu (fakturą VAT) zwrócić ww. pośrednikowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić wszystkie zamówione towary (całe opakowanie). Koszt transportu ponosi Urban Sp. z o.o. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie Urban Sp. z o.o. i zasadność reklamacji zostanie potwierdzona, po wymianie towaru na nowy zostanie on wysłany do Kupującego na koszt Urban Sp. z o.o. (w terminie odrębnie wskazanym przez Urban Sp. z o.o., przy czym termin też może być dłuższy od terminu pierwotnej realizacji zamówienia).
 9. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym, należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w § 6 Regulaminu.
 10. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór.
 11. Prawo własności towaru przechodzi na Kupującego z chwilą jego odbioru wskazaną w ust. 11 powyżej.
 12. Urban Sp. z o.o. zastrzega, że – ze względów bezpieczeństwa – niektóre towary, mając na względzie ich gabaryty, mogą być transportowane wyłącznie w ściśle określony sposób, w szczególności Urban Sp. z o.o. uprawniony jest do wskazania Kupującemu wymogów co do pojazdów, którymi tego rodzaju towary mogą być transportowane z uwagi na ryzyko uszkodzenia ponoszone przez Kupującego. Jeśli środek transportu nie spełnia określonych wymagań, Urban Sp. z o.o. może odmówić załadunku lub zrealizowania zamówienia i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności, przy czym nie zwalnia to Kupującego z konieczności niezwłocznego odbioru towarów – w terminie 30 dni, pod rygorem obciążenia Kupującego kosztami przewozu lub magazynowania towarów.

 

                § 5

Odstąpienie od umowy – zwrot towaru

 1. Zgodnie z treścią Ustawy o prawach konsumenta, Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
 2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Kupujący zobowiązany jest poinformować o zaistniałym fakcie Urban Sp. z o.o., składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym przez Urban Sp. z o.o., które może zostać wysłane pocztą tradycyjną (na adres: 37-500 Jarosław ul. Tarnowskiego 20A), za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: urban@meble.pl) lub formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej www.mebleurban.pl . Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy są przekazywane Kupującemu w formie tradycyjnej (papierowej) wraz z dostawą przesyłki zawierającej towar lub w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).
 4. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Urban Sp. z o.o. niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone do towaru oraz nieuszkodzonym oryginalnym opakowaniem), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał otrzymanego dokumentu sprzedaży oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Dokumenty należy trwale połączyć z opakowaniem (np. przykleić) w taki sposób, aby Urban Sp. z o.o. miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki.
 6. Koszt odesłania towaru, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 lub art. 35 Ustawy o prawach konsumenta, ponosi Kupujący. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, zapobiegając jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy). Urban Sp. z o.o. nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 7. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której skutecznie odstąpił od umowy. Urban Sp. z o.o. może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, towar podlegający zwrotowi zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.
 8. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny bądź nosi ślady użytkowania wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Urban Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy, wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostawy towaru (z wyłączeniem przypadków, kiedy odstąpienie od umowy dotyczy wyłącznie części zamówionych towarów, wówczas zwrot następuje proporcjonalnie), zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Urban Sp. z o.o. oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
 10. Urban Sp. z o.o. oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa ust. 9 powyżej zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego trybu płatności, jakiego pierwotnie użył Kupujący. Urban Sp. z o.o. w porozumieniu ze Kupującym może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.
 11. Urban Sp. z o.o. może wstrzymać czasowo realizację zwrotu płatności otrzymanych od Kupującego do dnia otrzymania zwrotu rzeczy. Uprawnienie Urban Sp. z o.o. wskazane w zdaniu poprzednim nie znajduje zastosowania w przypadku, kiedy Urban Sp. z o.o. zaoferował Kupującemu osobisty odbiór zwracanego towaru.
 12. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Urban Sp. z o.o. wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle na adres Kupującego (pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).
 13. Urban Sp. z o.o. oświadcza, że sprzedawane przez niego towary mogą stanowić przedmioty wyprodukowane oraz zaimportowane według specyfikacji Kupującego lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, co – zgodnie z dyspozycją art. 38 pkt 3 Ustawy o prawach konsumenta – wyłącza możliwość odstąpienia od zawartej umowy. O wystąpieniu tego rodzaju okoliczności, Urban Sp. z o.o. poinformuje Kupującego każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

Zwrot towaru zakupionego w sklepie stacjonarnym :                                                                                                                                     

    Sprzedawca , czyli URBAN sp. z o.o. nie ma obowiązku przyjmowania zwrotu towaru, jeżeli został zakupiony w sklepie stacjonarnym. W wyjątkowych,   uzasadnionych przypadkach przewiduje się możliwość zwrotu towaru w terminie 14 dni , pod warunkami:

- towar jest w stanie nienaruszonym

- posiada oryginalne opakowanie

- kupujący ponosi wszelkie koszty związane zarówno z dostarczeniem towaru kupującemu,   oraz  koszty związanie ze zwrotem towaru, w tym koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania.

14. Składając zamówienie, Kupujący będący konsumentem potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży na odległość, oraz braku takiej możliwości przy zakupie w sklepie stacjonarnym.

 

                                                                                        § 6

                                    Reklamacje i zwroty

 1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego będącego konsumentem stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, może złożyć Urban Sp. z o.o. reklamację z tytułu rękojmi za wady.
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Urban Sp. z o.o., Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie (na adres: 37-500 Jarosław ul. Tarnowskiego 20A) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: urban@mebleurban.pl). W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego obarczony jest towar oraz – jeżeli jest to możliwe – udokumentować ww. wadę. Urban Sp. z o.o. w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia (reklamacji).
 3. Transport towarów zwracanych z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Urban Sp. z o.o. za pośrednictwem wybranego przez niego pośrednika, chyba że Urban Sp. z o.o. poinformował, iż towar zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. Urban Sp. z o.o. nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 4. Reklamacje wynikające ze świadczenia usług związanych z funkcjonowaniem Sklepu (w tym dotyczące nieprawidłowo naliczonych kosztów dostawy lub nieuwzględnienia albo uwzględnienia określonych towarów w zamówieniu) można składać także telefonicznie (numer telefonu: 16 621 3361 , lub 509 056 043).
 5. Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności dostawcy z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia, zamieszczając jednocześnie opis tych uszkodzeń. Brak wzmianki w tym zakresie tożsamy jest z przyjęciem przesyłki bez zastrzeżeń.
 6. W przypadku Kupującego będącego konsumentem, Urban Sp. z o.o. odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu.
 7. Sprzedawane towary objęte są dwunastomiesięczną gwarancją realizowaną przez Urban Sp. z o.o.
 8. Urban Sp. z o.o., działając na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, w całości wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Kupującego niebędącego konsumentem.

                              § 7

                          Postanowienia końcowe

 1. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie internetowej i w toku prowadzonej przez strony korespondencji a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające ze zmiany wyglądu dokonanej przez producenta nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 2. Wszystkie prezentowane na stronie internetowej towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi, do których prawa wyłączne przysługują podmiotom trzecim.
 3. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego na potrzeby realizacji umowy jest Urban Sp. z o.o., przy innym powierzenie ich przetwarzania innym podmiotom jest dopuszczalne w celu wykonywania przedmiotu ww. umowy. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zostały przekazane dobrowolnie i są niezbędne do realizacji zobowiązań wynikających z umowy zawartej przez Kupującego z Urban Sp. z o.o. (w tym w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia oraz dostawy towarów). Kupującemu przysługuje w szczególności prawo do wglądu w przekazane dane oraz żądania ich przeniesienia, zmiany lub usunięcia, a także wniesienia sprzeciwu do właściwego organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem strony internetowej www.mebleurban.pl lub poczty elektronicznej (adres: urban@meble.pl).
 4. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Urban Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w zamówieniu oraz potwierdzeniem spełnienia wobec Kupującego obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych na potrzeby wykonania umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego, wynikający z treści Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Kupujący zobowiązuje się do ich wykonania w imieniu Urban Sp. z o.o. obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 4 powyżej w odniesieniu do wszystkich osób, których dane Kupujący przekaże w związku z wykonywaniem umowy zawartej z Urban Sp. z o.o.
 6. Za odrębną zgodą Kupującego, jego dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych lub przedstawienia ofert marketingowych, w tym w formie cyklicznych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Urban Sp. z o.o. informuje, że dane osobowe Kupującego, który dokonuje płatności za nabywane towary, mogą być przekazywane na potrzeby realizowania płatności za pośrednictwem platformy elektronicznej.
 8. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie faktur elektronicznych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 ze zmianami). Faktury elektroniczne będą wystawiane w formacie pliku PDF oraz doręczane na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
 9. Zasady Polityki Prywatności Urban Sp. z o.o. dostępne są pod adresem strony internetowej https://www.mebleurban.pl/pl/polityka-prywatnosci
 10. Urban Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest strona internetowa www.mebleurban.pl, niedozwolone działania osób trzecich lub brak kompatybilności z urządzeniami wykorzystywanymi przez Kupującego; dotyczy to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, braku dostępu do nich lub innych
 11. awarii, uszkodzeń bądź zakłócenia w funkcjonowaniu usług lub infrastruktury sieciowej.
 12. Urban Sp. z o.o. uprawniony jest do dokonywania zmian Regulaminu w zakresie i czasie przez siebie wybranym, przy czym na potrzeby realizacji określonego zamówienia – za wiążącą uznaje się treść Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia (dostarczenia formularza zamówienia przez Kupującego), chyba że dokonane w późniejszym czasie zmiany nie ograniczają praw Kupującego i nie nakładają na niego dalszych obowiązków.
 13. W przypadku sporu wynikającego z umowy zawartej z Kupującym niebędącym konsumentem lub pozostającego w związku z umową zawartą z Kupującym niebędącym konsumentem, sądem wyłącznie właściwym do jego rozstrzygnięcia jest sąd powszechny dla siedziby Urban Sp. z o.o.
 14. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.mebleurban.pl oraz w siedzibie Urban Sp. z o.o.
 15. Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2021 roku.

 

GWARANCJA I ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI

 

 

MEBLE Z DREWNA I FORNIROWANE

 1. Każdy mebel należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Meble z litego drewna lub naturalnego forniru należy użytkować w pomieszczeniach zamkniętych, w temperaturze od 8 do 36 stopni Celsjusza oraz wilgotności powietrza 35% do 72%.
 3. Meble z litego drewna lub naturalnego forniru należy ustawić w odległości przynajmniej 1 metra od źródeł ciepła (grzejnik, kominek) oraz w miejscu w którym nie są narażone na bezpośrednie, długotrwałe operowanie promieni słonecznych.
 4. Powierzchnie robocze mebli z litego drewna lub naturalnego forniru należy chronić przed bezpośrednim kontaktem z gorącymi naczyniami, alkoholem, rozpuszczalnikami, zmywaczami itp. Ponieważ mogą spowodować trwałe uszkodzenia powierzchni , lub doprowadzić do odbarwień lub zmatowień.
 5. W celu zabezpieczenia powierzchni zaleca się stosowanie podkładek.
 6. Rozlane płyny lub inne zabrudzenia organiczne i mineralne należy usuwać bezpośrednio po powstaniu.
 7. Przedmioty o ostrych krawędziach mogę spowodować uszkodzenia w postaci zarysowań, wgnieceń itp.
 8. Meble przeznaczone do samodzielnego montażu należy montować w oparciu o instrukcję montażu.

Zasady czyszczenia i konserwacji mebli z drewna i fornirowanych

 1. Meble wykonane z litego drewna lub naturalnego forniru należy czyścić wyłącznie środkami przeznaczonymi do takich powierzchni.

 Niezależnie od materiału z którego wykonany jest mebel, w celu usuwania zabrudzeń, zalecamy stosowanie wilgotnej ściereczki z mikrofibry.

 Do czyszczenia nie należy stosować środków zawierających silne detergenty a w szczególności rozpuszczalniki, środki ścierne, środki barwiące, silne środki odtłuszczające oraz twardych, szorstkich gąbek lub ściereczek.

Pozostałe informacje

 1. Wszystkie meble ulegają naturalnemu procesowi starzenia oraz zużycia.
 2. Wraz z użytkowaniem mebli, z czasem, mogą wystąpić różnice koloru pomiędzy poszczególnymi elementami mebla (stoły rozkładane, szafki pod telewizor).
 1. Próbki drewna i jego wybarwień przedstawianych na stronach internetowych mają charakter poglądowy i nie należy oczekiwać idealnej kopii. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się oglądnięcie towaru przed dokonaniem zakupu, w magazynie lub na ekspozycji importera.
 2. Należy zachować szczególną ostrożność przy rozpakowywaniu mebli.
 3. Wszystkie meble należy bezzwłocznie rozpakować po ich otrzymaniu i do czasu całkowitego zmontowania nie wyrzucać żadnych elementów opakowania, ponieważ mogą one zawierać akcesoria niezbędne do prawidłowego montażu.

WARUNKI GWARANCJI MEBLI Z DREWNA I FORNIROWANYCH

Okres gwarancji na meble z drewna i fornirowane wynosi 1 rok.

Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Roszczenia z tytułu gwarancji Kupujący zgłasza do Sprzedawcy.

Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone w formie pisemnej. Powinno zawierać dokładny opis wady i może być przesłane w identyczny sposób jak zamówienie.

Kupujący traci uprawnienia przewidziane gwarancją, jeżeli przed upływem jednego miesiąca od stwierdzenia wady fizycznej nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.

Za prawidłowy montaż zgodnie z instrukcją montażu dołączoną do mebla oraz jego ustawienie odpowiada Kupujący.

Jeżeli po zgłoszeniu reklamacji nie dokonano oględzin, przyjmuje się, że w przypadku, gdy Gwarant nie ustosunkował się do reklamacji w ciągu 14 dni, uznał reklamację za zasadną.

O uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną Gwarant powiadomi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. – w przypadku braku kontaktu ze strony Gwaranta we wskazanym okresie reklamację uważa się za zasadną.

W przypadku gdy wada stanowiąca przedmiot reklamacji jest według oceny Gwaranta usuwalna, świadczenie gwarancyjne będzie realizowane w drodze naprawy lub wymiany elementów.

Jeżeli charakter wady nie wymaga jej usuwania w warunkach fabrycznych naprawę gwarancyjną mającą na celu przywrócenie przedmiotu do stanu zgodnego z umową można wykonać poprzez dosłanie do sklepu (sprzedawcy) elementów zamiennych. Gwarant zastrzega sobie możliwość wykonania naprawy u Kupującego w lokalu przez serwis Gwaranta.

O sposobie i terminie załatwienia reklamacji decyduje Gwarant.

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi.

Gwarancją nie są objęte wady, braki i uszkodzenia mebli wynikające z:

-niewłaściwego bądź nieostrożnego transportu lub przenoszenia mebli,

-błędów montażowych,

-użytkowania mebli niezgodnego z zasadami użytkowania mebli,

-braku pielęgnacji lub pielęgnacji niezgodnej z zasadami pielęgnacji mebli,

-tytułu odbarwienia frontów wystawionych na długotrwałe działanie promieni słonecznych,

-różnic w profilach i odcieniach wynikających z cech charakterystycznych dla surowców naturalnych, z których wykonano mebel. Ze względu na procesy produkcyjne i różnorodność partii towarowych mogą wystąpić nieznaczne różnice w odcieniach koloru, nawet w przypadku zakupu kilku sztuk tego samego wyrobu.

-szkód i usterek spowodowanych przez zwierzęta.

-naprawy lub przeróbki mebli wykonanej przez Kupującego lub na jego zlecenie A także:

-w meblach sprzedawanych z ekspozycji wady, uszkodzenia, zużycie i braki ilościowe elementów

stwierdzone w momencie zakupu,

-widoczne w momencie zakupu.

-wady i uszkodzenia, w wyniku których obniżono cenę mebla, Wady nie objęte gwarancją mogą być usuwane odpłatnie.

W przypadku zaistnienia konieczności sprowadzenia części zamiennych, lub całych mebli na wymianę reklamacyjną, czas wykonania reklamacji może ulec wydłużeniu do kilku miesięcy o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.

 

 

MEBLE TAPICEROWANE

Charakterystyka surowców używanych do produkcji mebli tapicerowanych i wyrobów gotowych.

 1. Materiały pokryciowe mogą wykazywać typowe cechy dla tkanin tapicerskich, takie jak: wrażliwość na dotyk i mienienie się tzn. zróżnicowanie połysku i odcienia uzależnione od kąta padania światła nawet w tej samej partii materiału, mikrofibryzacja ( piling) włókien na skutek tarcia innych tkanin, np. ubrań , narzut, koców, elektryzowanie się tkanin.
 2. "Lustra siedzisk" czyli widoczne ślady ciała, które powstają na skutek wagi, ciepłoty ciała oraz wilgotności otoczenia, w którym eksploatowany jest mebel, należy uznać za cechy charakterystyczne.
 3. Zróżnicowany sposób wykorzystania poszczególnych elementów oddziałuje na twardość i optyczny wygląd zestawu. Uwarunkowane tym trwałe rozciągnięcia i fałdy są typowym zjawiskiem.
 4. W przypadku poduch siedziskowych i oparciowych z luźnym wypełnieniem powstawanie fałd i zmian, pochodzące podczas eksploatacji w wypełnieniu i komforcie siedzenia, są typowe i należy uznać je za cechy zaprojektowanego wzoru.
 5. Nasze meble maja charakter wypoczynkowy; w wybranych modelach wprowadzono rozwiązania poprawiające ich funkcjonalność.
 6. Ze względu na zastosowanie miękkich pianek mogą wystąpić różnice kształtów i wymiarów porównywalnych mebli oraz rzeczywistych wymiarów w stosunku do wymiarów katalogowych do ±5 cm.
 7. Meble tapicerowane np. narożniki, sofy, fotele, hockery (taborety, pufy) bez funkcji mają charakter wypoczynkowy w pozycji siedzącej, natomiast meble z funkcją spania np. narożniki, sofy służą do spania okazjonalnego.

Zasady użytkowania i konserwacji mebli tapicerowanych

 1. Meble tapicerowane powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Siadanie lub stawanie na płytę zagłówka, podłokietnikach, krawędziach oparć i siedzisk, pojedynczych drewnianych listwach sprężynujących może doprowadzić do nieodwracalnych zmian w meblu.
 2. Przy rozpakowaniu nie należy używać ostrych narzędzi, gdyż może to spowodować uszkodzenie obicia mebla.
 3. W wyniku transportu po rozpakowaniu mogą wystąpić nieregularne fałdy i zagniecenia obicia. Cofnięcie efektu następuje w kilka dni po rozpakowaniu. Przyspieszenie procesu kształtowania można uzyskać po przez ręczne uformowanie poduch, podłokietników i siedzisk.
 4. Podczas przestawiania meble lub elementy zestawu należy przenosić, chwytając je od spodu za sztywne części konstrukcji nośnej. Kategorycznie nie należy chwytać za obicie lub jego luźne elementy (poduchy), gdyż może to spowodować nieodwracalne odkształcenie lub rozdarcie materiału pokryciowego. Mebla nie należy przesuwać. Ostre krawędzie stópek mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenia podłogi.
 5. Mebli tapicerowanych nie należy stawiać w odległości mniejszej niż 1m od czynnych źródeł ciepła, takich jak: grzejniki, kuchenki, piece.
 6. Meble należy chronić przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nie należy przekraczać 70% wilgotności powietrza w miejscu użytkowania mebla.
 7. Naturalne efekty użytkowania objawiające się w postaci marszczeń pokrowców oraz przemieszczenia miękkiego wypełnienia we wkładach oparć, siedzisk lub podłokietników można zlikwidować po przez ręczne wygładzenie, klepanie, wstrząsanie i ponowne uformowanie kształtu, a także w przypadku trwałych odkształceń wypełnienia w wyniku intensywnej eksploatacji, uzupełnienie wypełnienia poprzez dodanie dodatkowej warstwy pianki.
 8. Materiał pokryciowy należy utrzymywać w czystości. Tkaniny szczotkować od czasu do czasu miękką szczotką z naturalnego włosia bądź odkurzać przy użyciu nasadki czyszczącej do tapicerki. Zmechacenia (piling) usuwać w warunkach domowych w ramach dbałości o estetyczny wygląd mebla.
 9. Tkanin pokryciowych nie prać mechanicznie.
 10. Nie należy stosować chemicznych środków czyszczących zawierających w składzie naftę, alkohol lub inne rozpuszczalniki.
 11. Płynne zbrudzenia usuwać natychmiast po przez osuszenie dobrze wchłaniającą ściereczką.
 12. Należy unikać narażania tapicerki na mocne, punktowe napięcia (np. skakanie po meblu), których skutkiem mogą być rozejścia, rozdarcia lub prucie szwów oraz wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
 13. Wszelkie narzuty, koce itp. stosowane do przykrywania tkanin tapicerskich po stronie, z którą stykają się z powierzchnią tapicerki, nie mogą mieć żadnego włosia (powierzchnie powinny być gładkie), gdyż może nastąpić połączenie włókien narzuty z włóknami tkaniny obiciowej i powstanie ciężkich do usunięcia włóknistych „kulek” (piling).
 14. Należy bezwzględnie unikać kontaktu tkanin tapicerskich w jasnych kolorach z tkaninami, które mogą „puszczać” barwnik (np. jeansy, ubrania, koce i poduszki w intensywnych kolorach) ponieważ grozi to trwałym zafarbowaniem tapicerki (nie jest to wada tkanin tapicerskich). Jednocześnie należy pamiętać, że meble wykonane z tkanin w intensywnych kolorach (między innymi czerwień, granat, brąz), pod wpływem czynników uaktywniających farbowanie, również w początkowej fazie użytkowania mogą puszczać barwnik, co jest naturalną cechą tkanin farbowanych całościowo i należy unikać siadania w jasnych ubraniach.

WARUNKI GWARANCJI MEBLI TAPICEROWANYCH

Okres gwarancji na Meble tapicerowane wynosi 1 rok.

Gwarancją nie są objęte:

 1. Zabrudzenia, efekty niewłaściwych prób czyszczenia, jak również szkody spowodowane przez zwierzęta domowe , uszkodzenia mechaniczne, powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania i konserwacji .Zasady użytkowania i konserwacji są zawarte w pkt. 2 Instrukcji Użytkowania i Konserwacji Mebli Tapicerowanych .
 2. Zmiany wynikające z napraw lub przeróbek mebli wykonanych przez lub na zlecenie Kupującego osobom trzecim.
 3. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego bądź nieostrożnego przewozu, przenoszenia mebli, montażu oraz użytkowania, jak również wynikłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności niezależnych od Gwaranta.
 4. Wady i uszkodzenia, w wyniku których obniżono cenę wyrobu.
 5. Cechy typowe dla wyrobu i materiałów, z których jest on wykonany wskazane w punkcie 1 "Charakterystyka wyrobu" w Instrukcji Użytkowania i Konserwacji Mebli Tapicerowanych.
 6. Zmiany zachodzące naturalnie w wyniku eksploatacji mebla.
 7. Zróżnicowane zużycie spowodowane nierównomierną , intensywną eksploatacją poszczególnych powierzchni.
 8. Różnice w twardości i wysokości pojedynczych elementów i podzespołów, uwarunkowane rozwiązaniami konstrukcyjnymi, jak również wielkością poszczególnych elementów.
 9. Pofałdowania i różnorodności powierzchni mebla wynikające z zaprojektowanych cech wzoru.
 10. Różnice w strukturze i odcieniu elementów drewnianych mebla oraz różnice w odcieniu i strukturze materiałów pokryciowych między próbnikiem a wykonanym meblem.